VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Bestuursvergaderingen VNG Gelderland

Bestuursvergadering 22 maart 2024 in Bronckhorst

Wisseling in het bestuur
Op de ALV van begin april zullen vier bestuursleden na twee volle bestuursperiodes afscheid nemen van het bestuur van VNG Gelderland. Dat is fors op 11 bestuursleden. Om een goede overdracht te bevorderen waren de vier komende bestuursleden er alvast bij.
Binnen het bestuur wordt gewerkt met een portefeuilleverdeling en daar moest het een en ander aan veranderd worden. IN goed overleg werden de taken verdeeld.

Gesprek met GS maart 2024
In de vergadering werd teruggeblikt op het gesprek met het college van GS van Gelderland dat begin maart was gehouden. Het was een goed gesprek, breed en open. Er komt een vervolgafspraak met gedeputeerde Drenth over de voornemens van de provincie met Sterk Bestuur. Duidelijk is dat VNG Gelderland op dat thema een onafhankelijke en eigen positie in neemt en zich niet bindt aan provinciale voornemens. Dat laat onverlet dat je wel je opvatting over de voornemens kunt geven.
Daarnaast is er een afspraak gemaakt om de bestuurlijke drukte in bepaalde gebieden te bezien.

VNG Gelderland en de Gelderse regio’s
Meerdere vergaderingen is dit thema aan de orde geweest. Duidelijk is dat de rol van de regio’s sterker geworden is op een aantal dossiers, dat vraagt om afstemming en overleg. Tegelijk moet overleg van de regio’s met VNG Gelderland wel een meerwaarde hebben. In het kielzog van de (landelijke) VNG Verenigingsstrategie is een klankbordgroep kabinetsformatie ingericht, samengesteld uit de regio’s per afdeling. VNG Gelderland heeft in overleg met de 6 Gelderse regio’s de samenstelling geregeld en heeft een rol in afstemming tussen de leden. De bespreking wordt afgerond met de afspraak dat René Verhulst en Jeroen Joon in een overkoepelend
regionaal overleg de opvattingen zullen peilen.

Toekomst Gelderse Veren
Al enkele jaren wordt hieraan getrokken door VNG Gelderland. Provincie Gelderland heeft in deze bestuursperiode in die zin een draai gemaakt dat er een subsidieregeling komt voor veerponten met grotere tekorten, waarbij de betreffende oevergemeente(n) een belangrijke rol hebben. Om de betrokkenheid bij de toekomst van de ponten met de provincie stevig te houden zal in de Statencommissie worden ingesproken om dat beter vorm te geven.
Voorzitter René Verhulst spreekt zijn waardering uit voor de inzet van oud-bestuurslid Loes van der Meijs en de huidige trekker Ria Ankersmit, ondersteund door programmaregisseur Jan Wijnia en het bureau van de VNG Gelderland en met hen de sobere structuur met een stuurgroep en een werkgroep.

Vertrekkende bestuursleden
René spreekt waarderende woorden uit aan de vertrekkende bestuursleden Judith van den Wildenberg, Patricia Hoytink, Dorien van der Kamp en Perry Arissen. Met hen vertrekt een fors aantal jaren ervaring, zeker omdat elk van hen prima inzet heeft geleverd op belangrijke dossiers.

Thema
Het thema ‘Basisvaardigheden en de wijziging in de bibliotheekwet’ wordt gepresenteerd door de provincie samen met Rijnbrink. Daarbij komt ook een presentatie over het programma basisvaardigheden. VNG Gelderland is daarbij betrokken om de rol van gemeenten in de sturing en bij de uitvoering te bevorderen. Daarnaast komen er nieuwe wettelijke taken op gemeenten af, daarover zal in de komende tijd een presentatie aan alle wethouders worden gegeven.

Lunchgesprek met een afvaardiging van college en raad
Als afsluiting van de bestuursvergadering in de gastgemeente vindt er altijd een lunchgesprek met het gemeentebestuur plaats. Met bestuurders van Bronckhorst wordt gesproken over VLGG (Vitaal Landelijk Gelders Gebied), de ontwikkeling rond de veerponten en de rapportage ‘Elke Regio telt’.

 

Bestuursvergadering 26 januari 2024

De eerste bestuursvergadering van 2024 is gehouden in het raadhuis van Barneveld.

Ontwikkeling Barneveld
Burgemeester Jacco van der Tak heette het bestuur hartelijk welkom en vertelde over de ontwikkeling van Barneveld met woningbouw, transitie van het platteland en gevolgen voor de infrastructuur. Van alle piekbelasters in de agrarische sector is het grootste deel in Barneveld gevestigd. Hij roemde de ondernemingskracht van de Barnevelders.

Bestuursleden VNG Gelderland
In de bestuursvergadering werden de inkomende bestuursleden verwelkomd.

Rol VNG Gelderland ten opzichte van de Gelderse regio’s
Gesproken werd over de rol van VNG Gelderland ten opzichte van de Gelderse regio’s, veel van de belangrijke ontwikkelingen en grote opgaven worden door gemeenten in regionaal verband opgepakt. Besloten werd een overleg met de regiovoorzitters en secretarissen te beleggen om hierover te spreken en te bezien wat op de Gelderse schaal een handige vorm is van overleg en afstemming.

Toekomst Gelderse veren
De toekomst van de Gelderse veren zal in de komende tijd binnen de provincie tot besluitvorming leiden, daarover wordt overlegd vanuit VNG Gelderland met de provincie. Daarna zullen de gemeenten geïnformeerd worden. Het bestuur hecht aan de in maart 2023 ingezette koers en betreurt publiciteit die daaraan niet bijdraagt.

Financiële jaarstukken en ondersteuning VNG Gelderland
De financiële jaarstukken en de ondersteuning van VNG Gelderland werden geaccordeerd.

Presentatie inzet VNG voor arbeidsmigranten
Vanuit de (landelijke) VNG werd een presentatie geboden over de inzet vanuit de VNG voor arbeidsmigranten. Hierover werd doorgesproken.

Werklunch
Als afronding van de vergadering was er een werklunch met een afvaardiging van het college van Barneveld.

 

Bestuursvergadering 24 november 2023 

Op de laatste vrijdag van november werd de bestuursvergadering van VNG Gelderland gehouden in het gemeentehuis van Epe, waar burgemeester Tom Horn ons welkom heette.

Toetreding Groene Metropoolregio
Verheugd werd kennis genomen van de toetreding van de Groene Metropoolregio als lid van VNG Gelderland. Dit wordt op de komende ALV bekrachtigd.

Waterconferentie
De geplande waterconferentie zal iets later worden belegd omdat een van de beoogde sprekers (Co Verdaas) regeringscommissaris is geworden.

Gelderse veerponten
De Gelderse veerponten en hun financiële problematiek komen in een eindfase waarin knopen moeten worden doorgehakt. Daarover vindt intensief overleg plaats met de provincie. VNG Gelderland houdt de vinger aan de pols, want het gaat om een toekomstbestendig bestel waarmee we lange tijd vooruit kunnen. In januari 2024 moet er helderheid komen, met de oevergemeenten zal een bijeenkomst worden belegd op 28 februari 2024 in Opheusden om hen bij te praten.

Gelderland Academie
Vanuit de Gelderland Academie wordt bijgepraat.

ALV 2024
Het thema Integriteit van de ALV in 2024 (8 april in Buren) zal door professor Paul Boven d’Eert (Radboud Universiteit) worden ingeleid.

Klankbordgroep Kabinetsformatie
In aanwezigheid van de landelijk contactbestuur Ton Heerts (burgemeester Apeldoorn) wordt gesproken over de wens van de landelijke VNG om meer verbinding te hebben met de bestuurders ‘in het land’. In die bedoeling herkent VNG Gelderland zich maar de wijze waarop is onderwerp van veel overleg met de afdelingen van de VNG geweest. Nu zal VNG Gelderland voor 6 regio’s elk twee namen van bestuurders aanleveren voor deelname aan een Klankbordgroep Kabinetsformatie. Gezocht zal worden naar bestuurders die geen rol hebben in de VNG governance maar wel goede verbinding met de gemeenten. En het moet snel voor elkaar zijn.

De wolf
Hans van der Hoeve (Gelderse Wolvencommissie/Landelijke Wolvencommissie) komt bijpraten over het onderwerp wolf. VNG Gelderland heeft tijdelijk ook de thematiek op nationaal niveau ondersteund, dat eindigt per 2024 wanneer de landelijke VNG dat deel over neemt. Gelderland zal zich dan via de Gelderse commissie richten op onze provincie. Belangrijk is dat er een handelingskader voor burgemeesters is opgesteld dat gaandeweg beter is geworden. Het thema zal zich verder uitkristalliseren. VNG Gelderland zal op zoek gaan naar een bestuurder (bestuurders) die zich hier de komende jaren voor wil inzetten.

Tijdens de werklunch met leden van college en raad wordt gesproken over Elke regio telt, de gebiedsaanpak Veluwe en de wolf.

 

Bestuursvergadering 29 september 2023 

Op de laatste vrijdag van september, een echte nazomerdag, vergaderde het bestuur van VNG Gelderland in het gemeentehuis van Voorst. Het gemeentehuis is ingrijpend gerenoveerd, door de glaswand van de vergaderzaal was er uitzicht op een mooi stukje natuur.

Benoeming bestuurslid Jeroen Joon
Bij de presentie werd stil gestaan bij de benoeming van bestuurslid Jeroen Joon tot (waarnemend) burgemeester van Harderwijk. Een mooie stap voor hem.

Vitaal Landelijk Gebied Gelderland
Daarna passeerde een aantal reguliere onderwerpen zoals Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (voorheen Stikstof), begin november zal een bestuurlijk overleg worden gehouden om onder meer kennis te maken met de nieuwe gedeputeerde Zoet en zijn plannen voor Gelderland.

Wolven
Het thema van de wolven blijft aandacht vragen. VNG Gelderland is al enkele jaren hierin actief in de persoon van Hans van der Hoeve, ook op landelijk niveau. Met de VNG is afgesproken dat dit taakdeel per 2024 overgaat naar de VNG. VNG Gelderland zal op Gelders niveau wel actief blijven. Voor de gemeenten is de afgelopen tijd een handelingskader voor burgemeesters gereed gekomen dat breed is verspreid onder burgemeesters.

Gelderse Regio’s
VNG Gelderland wil binnen Gelderland de verbinding en afstemming met de Gelderse regio’s versterken. Daartoe zal een overleg van VNG Gelderland met de regio’s worden geïnitieerd om samen te overleggen wat dan de inhoud is en hoe dat wordt aangepakt. Tevens werd gesproken voor een voornemen van het VNG bestuur om draagvlak en legitimatie met de gemeenten te versterken. Het VNG bestuur wil dat via een intensief traject van overleg met regio-afvaardigingen doen, de VNG afdelingen Gelderland en Overijssel vragen zich af of die intensiteit en frequentie wel aan het doel bijdraagt en hebben een gesprek met de VNG aangevraagd.

De Gelderland Academie
De Gelderland Academie is nu een aantal jaren bezig en heeft als voornaamste doelgroep het Gelders openbaar bestuur. Op de vraag of dat verbreed zou moeten worden, reageerde het bestuur terughoudend. Versterking van het lokaal openbaar bestuur moet voorop blijven staan.

Themadeel
In het themadeel van de vergadering gaf de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) een presentatie over De regio als campus: van school naar kennispartner. Dat leverde een prima gesprek op over de mogelijkheden van deze onderwijsinstelling om een bijdrage te leveren aan de problematieken waar ook gemeenten voor staan.
De bijeenkomst werd afgerond met een werklunch met een afvaardiging van het gemeentebestuur van Voorst, waarbij aandacht werd gegeven aan de ontwikkelingen in deze gemeente.

 

Bestuursvergadering 23 juni 2023 

Afgelopen vrijdag vergaderde het bestuur van VNG Gelderland bij de gastgemeente Oost Gelre in het mooie gemeentehuis in Lichtenvoorde.
Nieuw aangetreden bestuursleden Ria Ankersmit (wethouder Oude IJsselstreek) en Corrie Jansen (raadslid Nunspeet) hadden al enkele vergaderingen meegedaan, maar zijn nu officieel bestuurslid na hun benoeming door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Voor het eerst aanwezig was Joerie Minses, burgemeester van Heumen.

Jubileumviering VNG Gelderland
Er werd met waardering teruggeblikt op de viering van het honderdjarig jubileum op 14 april jl. in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De deelnemers hebben de foto’s en video’s van de sprekers en de optredens van het Toverbaltheater en Phion ontvangen.

Themaconferentie over water
VNG Gelderland is voornemens een themaconferentie te beleggen over water. Een programmaopzet werd doorgesproken. Nu er een nieuw Gelders college van GS is, zal een kennismakingsafspraak met het bestuur van VNG Gelderland worden gemaakt.

Gelderse veren
Het nieuwe coalitieakkoord geeft een basis voor een verdere te ontwikkelen rol van de provincie met betrekking tot de Gelderse veren. Gesproken werd over de voortgang van het Programma toekomstbestendige Gelderse Veren. Ria Ankersmit neemt daarin de bestuurlijke rol van Loes van der Meijs over. Voor de vacatures in het bestuur van het Gelders Verenfonds zullen de leden Ria Ankersmit en Perry Arissen worden voorgedragen, het fonds zal in 2024 beëindigd worden.

Vertegenwoordiging door Hans van der Hoeve
VNG Gelderland is in de persoon van Hans van der Hoeve vertegenwoordigd zowel in het landelijke wolvenoverleg als dat van de provincie. Met de VNG (VNG Nederland) wordt overlegd om de landelijke invulling na de aanloopfase over te nemen.

Gelders Regionaal Manifest 2023
Teruggeblikt werd op het Gelders Regionaal Manifest 2023 – 2027 dat door VNG Gelderland in samenwerking met de Gelderse regio’s is opgesteld en vervolgens is aangeboden aan de Staten van Gelderland. Er zal verder worden gewerkt aan samenwerking tussen VNG Gelderland en de Gelderse regio’s, een groot aantal opgaven speelt regionaal.

Opvolging landelijk bestuur VNG
In het landelijk bestuur van de VNG is vicevoorzitter Bruls opgevolgd door de eveneens Gelderse Mark Boumans. En ook in de commissies zijn enkele Gelderse bestuurders benoemd. Dat speelde zeker bij het College voor Dienstverleningszaken, waarin Gelderland niet meer vertegenwoordigd was en nu met Patricia Hoytink en Jeroen Heerkens is vertegenwoordigd.

Gelderland Academie
Dorien van der Kamp praatte het bestuur bij op de Gelderland Academie waar een nieuwe teamleider wordt aangetrokken.

Themadeel over de Gelderse aanpak Asiel en Migratie
In het themadeel werd een presentatie gegeven door Eric Derksen (Gelderland) en wethouder Bart Porskamp over de Gelderse aanpak Asiel en Migratie en de manier waarop dat in de Achterhoek en in de gemeente Oost Gelre speelt. De presentaties gaven een goed beeld en leidden tot een geanimeerde discussie.

Werklunch
De bijeenkomst werd afgerond met een werklunch met het college van de gemeente Oost Gelre, daarbij werd gesproken over de samenwerking in de Achterhoek, de betrokkenheid van gemeenten, onderwijs en ondernemers en de sterke positie van werkgelegenheid in Oost Gelre.

Laatste nieuws

Bestuurslid Corrie Jansen-Van den Brink stelt zich voor
Geslaagde Dag van de Gelderse Gemeenten 2024
Column bij ALV VNG Gelderland 8 april 2024
VNG Overijssel en VNG Gelderland ontmoeten elkaar in Oost NL