VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Regio's komen met kansenkaart stikstofaanpak

De Gelderse regio’s hebben gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak stikstof. Dat heeft geleid tot een eerste opzet voor een kansenkaart, die is aangeboden aan Simone Balhuizen, programmamanager stikstof van de provincie Gelderland. Maarten Riemersma bood de kansenkaart namens de opstellers aan. Simone Balhuizen waardeerde de inzet van regio’s en gemeenten. De kansenkaart is een eerste opzet die ambtelijk is voorbereid. Hiermee wordt van de kant van de gemeenten een eerste inzet geboden voor de aanpak van de stikstofproblematiek. In het ambtelijk overleg van de gemeenten/regio’s, waterschappen en provincie Gelderland is afgesproken dat er eind maart een eerste uitwerkingsronde zal plaatsvinden.

In een toelichting is een en ander breder weergegeven:

Stikstofaanpak: Kansen pakken met Gelderse regio’s

In Gelderland beschikken we over de meest kwetsbare natuurgebieden. Tegelijkertijd biedt onze economie volop kansen om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Als Gelderse regio’s kunnen wij, samen met de provincie, het verschil maken in een succesvolle stikstofaanpak. Wij pakken graag de handschoen op om schouder aan schouder de stikstofdepositie naar beneden te brengen, de staat van natuur aanzienlijk te verbeteren en de stikstofaanpak ook te gebruiken als vliegwiel voor de benodigde maatschappelijke transities.

Wij hebben het volgende in huis:

Wij willen allemaal bijdragen aan natuurherstel/biodiversiteit. Commissie Remkes is duidelijk. Ieder gemeente draagt – naar draagkracht – bij aan het herstellen van de natuur, maar draagt ook bij aan de te winnen stikstofruimte.

Wij zijn de meest nabije gebiedsregisseurs voor onze inwoners. Dichtbij burgers en ondernemers (ook als vergunningverlener in het WABO-spoor) hebben we als regio’s de meeste gebiedskennis. Daardoor kunnen wij maatregelen effectief inzetten door maatwerk te leveren. Door onze kennis en ons netwerk kunnen we verbanden leggen tussen ontwikkelingen en locaties, zodat we sneller tot win-win-oplossingen kunnen komen.

Wij maken integrale ruimtelijke afwegingen. Als bestemmingsplanwetgever sturen wij op integrale ruimtelijke ontwikkelingen van onze gebieden. Wij maken daarmee integrale afwegingen om alle ruimteclaims af te wegen en in het gebied in te passen. Daarmee geven wij invulling aan onze (juridische) verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige afweging van alle gebiedsbelangen van onze inwoners en stakeholders. Met de nieuwe Omgevingswet wordt die rol alleen maar sterker.

Als gebiedsregisseurs stimuleren wij, samen met onze triple helix-partners, actief het regionale DNA van onze regio’s. Bijgevoegde kansenkaart geeft aan op welke wijze de Gelderse regio’s de economische en/of maatschappelijke kracht stimuleren. Er zijn nog veel meer kansen, maar hier worden al concrete stappen in gezet. Deze stimuleringsmaatregelen kunnen ook ingezet worden voor de benodigde maatschappelijke transities als kringlooplandbouw, schone mobiliteit en de energietransitie.

Grondposities: gemeenten hebben vaak grond in het bezit. Dit zijn veelal uitleglocaties (woningbouw), maar ook gemeenten met veel landelijk gebied hebben vaak gronden in bezit als natuurgebied/recreatiegebied. Dit is cruciaal voor een slimme en (kosten)efficiënte koppeling tussen bouwen, emissie opkopen en natuur ontwikkelen.

Hiermee zijn wij een nuttige samenwerkingspartner om samen met de provincie de kansen voor een effectieve stikstofaanpak in de praktijk te brengen!

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren