Doelstellingen

De VNG afdeling Gelderland stelt zich ten doel haar leden collectief bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken. Zij tracht dit te bereiken door: 

  • bij de voorbereiding van wettelijke en andere maatregelen desgevraagd of uit eigen beweging adviserend, coördinerend en stimulerend op te treden, en door inlichtingen te verstrekken;
  • de aandacht van de daarvoor in aanmerking komende organen en instellingen te vestigen op vraagstukken en moeilijkheden waarmee haar leden worden geconfronteerd;
  • contacten te onderhouden met overheden en andere organisaties en instellingen, over aangelegenheden die haar leden raken;
  • voor haar leden zitting te nemen in besturen en commissies van organisaties en instellingen;
  • samen te werken met andere verenigingen of instellingen ter behartiging van gelijksoortige of gemeenschappelijke belangen;
  • het verlenen van steun en medewerking aan instellingen die in het belang van Gelderse gemeenten werkzaam zijn;
  • overige middelen die aan het doel dienstbaar zijn.

    Een praktische uitwerking van deze doelstellingen vindt u in ons beleidsplan 2017-2022. De leden hebben het beleidsplan goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2017.

Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement