Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Verslag Dag van de Gelderse Gemeenten

14-04-2014

Maandag 14 april was het weer zover, de jaarlijkse Dag van de Gelderse Gemeenten. Ditmaal in de mooie gemeente Lochem. Het thema van de dag was “Duurzaamheid”. Zeer toepasselijk, gezien het nieuwe gemeentehuis van Lochem, wat gebouwd is volgens het Cradle to Cradle principe van architect Thomas Rau, tevens één van de sprekers tijdens het ochtendprogramma. Onder de aanwezigen was dit jaar ook de commissaris van de Koning, de heer Cornielje.

Sebastiaan van 't Erve, burgemeester van Lochem, tijdens de opening van de dag.De dag begon in de mooie raadszaal met een welkomstwoord van Frans de Lange, onze voorzitter en Sebastiaan van ’t Erve, de burgemeester van Lochem.  Daarna werd er kort aandacht besteed aan het Project Sterk Bestuur in Gelderland.  
Frans de Lange, tevens lid van de stuurgroep, gaf in de introductie aan dat de VNG afdeling Gelderland het project zeer belangrijk vindt. Gemeenten staan voor tal van maatschappelijke, ruimtelijke, economische en bestuurlijke en ook praktische opgaven, dit in combinatie met een behoorlijke druk op de financiële mogelijkheden. Dit vraagt van gemeenten de nodige bestuurskracht, maar ook kan hierbij de vraag worden gesteld of gemeenten die bestuurskracht ook in de toekomst kunnen vasthouden. Het bestuur van VNG Gelderland vindt het daarom erg belangrijk dat alle Gelderse gemeenten aan het  project mee doen.


Gevulde zaal tijdens presentatie over Project Krachtig Bestuur Gelderland.Sterk bestuur
Marcel Boogers vervolgde met een presentatie over het Project Sterk Bestuur in Gelderland en het onderdeel werd afgesloten door gedeputeerde Jan Markink met de visie van de provincie op het Project. De provincie Gelderland voelt zich verantwoordelijk voor het bevorderen van een krachtig lokaal bestuur en is zich bewust van haar rol bij het bevorderen van bestuurskrachtige gemeenten. Voor de provincie gaat het er primair om, dat alle Gelderse gemeenten nu en in de nabije toekomst opgewassen moeten zijn tegen hun taken. De provincie zal t.z.t.  op de aanbevelingen van de adviescommissie reageren, maar primair zullen de gemeenten aan zet zijn waar het gaat om hun eigen bestuurskracht en kunnen daarbij hun voordeel doen met de hopelijk richtinggevende adviezen van de adviescommissie.

Thomas Rau tijdens zijn presentatie in het themagedeelte.

“Not a lamp, but light”
Thomas Rau vervolgde de ochtend met zijn inzichten over duurzaamheid en het Cradle to Cradle principe. Volgens Rau komt de traditionele kijk op duurzaamheid neer op het optimaliseren van een fout systeem, Cradle to Grave. Het hele systeem moet anders. 

Men moet er niet meer vanuit gaan dat groei oneindig is, want de aarde is een gesloten systeem. Grondstoffen die verloren gaan, komen nooit meer terug. Mensen zijn tegenwoordig niet meer geïnteresseerd in hoelang een product mee kan gaan, maar in de performance van een product. Het Cradle to Cradle principe sluit hierop aan, door niet te focussen op ownership, maar op performance. Je koopt geen wasmachine meer, maar een aantal wasbeurten, geen lamp, maar licht. De fabrikant blijft dan eigenaar van de materialen waarmee de performance wordt behaald en deze kunnen dan steeds hergebruikt worden. De rekening van falen ligt dan niet meer bij de consument, maar bij de producent. 

“Kennis is macht, maar kennis delen is kracht”

Het themagedeelte werd afgesloten door Thijs de la Court, voormalig wethouder in Lochem. Er vinden momenteel grote veranderingen plaats op het gebied van sociale en technologische innovatie. 
En dat is ook nodig, want we moeten leren om grondstoffen beter te benutten en de economie anders in te richten. Geen lineaire, maar een circulaire economie. Dit soort veranderingen komt vaak vanuit niches, onderop in de samenleving op microniveau. 
Gemeenten kunnen een grote rol spelen in deze veranderingen. Als partner in ontwikkeling, coach, facilitator, dienstverlener, participant of coproducent. 
De la Court illustreerde dit met een aantal voorbeelden uit de gemeenten Lochem en gaf de toehoorders als laatste mee dat zij in hun organisatie moeten zorgen voor ruimte voor dwarsdenkers en friskijkers. 
Want daaruit komen vaak de beste initiatieven voor verbetering.

Het plenaire gedeelte eindigde met de jaarvergadering, waarin we onder andere afscheid namen van Dick Bakhuizen en het nieuwe bestuurslid  Jos van der Knaap installeerden. 
Ook nam Kees Jan de Vet nog even het woord, om de ontwikkelingen in Den Haag toe te lichten.  Ook werd bekend gemaakt dat de Dag van de Gelderse Gemeenten volgend jaar op 13 april zal plaatsvinden te Barneveld.

Thijs de la Court tijdens zijn presentatie op landgoed Verwolde (excursie).

Excursies
Na de uitstekende lunch gingen de aanwezigen naar een van de drie excursies.
Op Landgoed Verwolde werd door Thijs de la Court en enkele andere betrokkenen uitleg gegeven over de wegenpilot in dat gebied. Met een beperkt budget moeten de wegen in dit gebied geschikt worden voor verschillende soorten verkeer. 

Speciaal hieraan is de nauwe betrokkenheid met de omwonenden. Zo wordt de dorpsraad gebruikt als klankbord groep en zijn de leden van de werkgroep bij alle aanwonenden langs geweest om hun meningen te horen.

Tijdens de vaartocht 'Etalage naar de Toekomst' informeerde wethouder Jan Kottelenberg de medepassagiers over de transformatie van het oude bedrijventerrein 'Hanzeweg'. 
De gemeente Lochem heeft, samen met de provincie en de ondernemers, de ambitie om dit bedrijventerrein met grote en zware industrie om te vormen tot een woonwerklandschap: een plek waar gewoond en gewerkt kan en mag worden. 
Het was een prachtige, interessante vaartocht over het Twentekanaal met ook voldoende ruimte om op informele wijze te netwerken.

Nijha (excursie).Bij Nijha, een producent en leverancier van sporttoestellen, speeltoestellen en spelmaterialen vond de derde excursie plaats. 
Het bedrijfsbezoek begon met een enthousiaste presentatie over speelaanleidingen in de woonwijk. Een project waarbij Nijha samen met gemeente en kinderen de krachten bundelt om vernieuwende speelse objecten en prikkelende markeringen op straat en stoep te realiseren. 
Voor veel bestuurders gaf dit een nieuwe en verfrissende kijk op het gemeentelijk speelruimtebeleid en inzicht in de mogelijkheden voor beweeg- en speelvriendelijke woonwijk. 
Tijdens de aansluitende rondleiding door het bedrijf kregen bestuurders een beeld van de compleetheid van het bedrijf, van ontwerp tot realisatie, alles wordt in eigen huis uitgedacht, getest en gemaakt. 

De dag werd afgesloten met een gezellige borrel.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement