Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Regio Achterhoek en regio Stedendriehoek

27-04-2015

Het project Sterk Bestuur in Gelderland, een samenwerking van VNG Gelderland en de provincie, beoogt het bevorderen van een krachtig lokaal bestuur en krachtige regio’s in Gelderland. Daarnaast wil het middels gemeentelijke bestuursscans, regioadviezen en een provinciebreed eindadvies een houvast en stimulans bieden voor discussie, afwegingen en besluitvorming over duurzame bestuurskracht in relatie tot een toenemend takenpakket bij gemeenten. De rapporten voor de regio Achterhoek en de regio Stedendriehoek zijn inmiddels aan de gemeenten en regiobesturen toegezonden.

Achterhoek – een regio met een sterke identiteit

De Adviescommissie ‘Sterk Bestuur in Gelderland’ concludeert dat ondanks de relatief hoge werkloosheid, krimp, ontgroening en vergrijzing en kwetsbare ambtelijke organisaties, het gevoel van urgentie ontbreekt om intensiever samen te werken. Dat geldt zowel voor de colleges van B en W als voor de gemeenteraden. Er wordt op onderdelen samengewerkt, maar die samenwerking is tamelijk vrijblijvend en ongedwongen. Er blijkt daarnaast regionaal ook nogal verschillend gedacht te worden over de aard, urgentie en oplossingsrichtingen voor de voorliggende uitdagingen. In Den Haag kan de Achterhoek zich wel als een eenheid profileren, maar eenmaal terug in de regio vervalt de regio weer in acht afzonderlijke delen. Het vergaat de gemeenten relatief goed; er zijn geen schrijnende gevallen van gemeenten die vanuit bestuurlijk of financieel oogpunt verregaand moeten samenwerken omdat ze anders op korte termijn in grote problemen komen. Dat neemt niet weg dat de financiële basis niet sterk is en vooral budgetten voor nieuw beleid veelal ontbreken.

Regio Stedendriehoek: meer externe profilering gaat nog meer resultaat opleveren

Voor de Stedendriehoek concludeert de adviescommissie dat de regio zich goed manifesteert als lobbyorgaan. Dat biedt het perspectief dat de opbrengsten zowel intern als extern de komende jaren zullen toenemen. De sterke betrokkenheid van bedrijven en (kennis)instellingen bij regionale gebiedsontwikkeling via de Strategic Board maakt dat de ontwikkeling van de regio veelbelovend is. Wel is er een sterkere externe profilering nodig, omdat de Stedendriehoek de Clean Tech-agenda daarin nog onvoldoende centraal stelt. De bestuurskracht van gemeenten behoeft versterking. Voortdurende bezuinigingen op het ambtelijk apparaat hebben de bestuurskracht van gemeenten verzwakt. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit, de kwetsbaarheid en de kosteneffectiviteit van vooral de middelgrote en kleinere gemeenten.

De volledige rapporten van deze twee regio's, én alle andere gepubliceerde rapporten van het Project Sterk Bestuur vindt u hier.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement