Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Programma Aanpak Stikstof

12-07-2019

Op initiatief van VNG Gelderland is er een overleg geweest tussen provincie Gelderland (gedeputeerde Drenth), enkele VNG commissieleden (wethouder Vreugdenhil uit Ede/EKEM en wethouder De Kruijf uit Barneveld/Ruimte en Wonen) en burgemeester Hoytink-Roubos uit Overbetuwe (vicevoorzitter VNG Gelderland) met als onderwerp het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 
Er leven veel vragen en onduidelijkheden. Het is van belang dat overheden hierin gezamenlijk optrekken en eenduidig en duidelijk handelen. Minister Schoten heeft dat in een brief aan de Kamer (27 juni) benadrukt. Hieronder herhalen we informatie van de site van de landelijke VNG waarin ook belangrijke websites met informatie (bijvoorbeeld BIJ12) zijn vermeld.

Landelijk vindt een inventarisatie plaats naar de gevolgen voor provincies, waterschappen en gemeenten. Het is belangrijk daar medewerking aan te verlenen, die informatie moet in september leiden tot een overzicht waaruit de impact duidelijker zal blijken.  Voor Gelderland willen we in dat kader van de samenwerkende overheden een bijeenkomst beleggen in de tweede helft van september om te informeren, te delen en te kijken naar het vervolg. 

Informatie van www.vng.nl:
De uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. heeft bij gemeenten geleid tot vragen of en welke impact dat heeft op gemeentelijke projecten. De VNG heeft op basis daarvan en gesteund door motie (aangenomen tijdens de ALV op 5 juni) een plek ingenomen aan de landelijke gesprekstafel.

Stand van zaken
Op landelijk niveau werken de voormalige PAS-partners, bestaande uit de ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK, Defensie, het IPO en de UvW, samen. Momenteel onderzoeken deze partijen de gevolgen van de uitspraak voor de vergunningverlening van bestaande en nieuwe projecten. Ook werken de partijen aan een nieuw perspectief. Waarbij het doel is om op korte termijn duidelijkheid te geven over vergunningverlening voor nieuwe projecten en de oprichting van een speciale commissie die nadenkt over vergunningverlening op de middellange en lang termijn. De VNG zet zich in om zo snel mogelijk een handelingsperspectief te bieden hoe hiermee om te gaan.

Informatie
De VNG gaat begin volgende week bij gemeenten inventariseren of en zo ja welke impact de uitspraak heeft op gemeentelijke projecten. De uitkomst daarvan neemt de VNG mee in de gesprekken aan de landelijke tafels en in een plan van aanpak. Daarvan is vandaag in de commissie RWM afgesproken dat deze voor september gereed is.

Vragen en antwoorden
De VNG informeert via haar website gemeenten over de voortgang van de aanpak. Het ministerie van BZK heeft een factsheet Woningbouwplannen opgesteld dat voorlopig inzicht geeft in de gevolgen van de uitspraken voor woningbouwontwikkelingen.
Voor meer informatie en veelgestelde vragen kunnen gemeenten ook terecht op de website van BIJ12 (www.bij12.nl).
 Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement