Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Ontmoet het nieuwe bestuurslid André Baars

11-04-2017

Sinds 2011 is André Baars burgemeester van Ermelo. Maandag 10 april j.l. werd hij door de ledenvergadering gekozen tot nieuw bestuurslid van VNG Afdeling Gelderland.

Waarom wilde u toetreden tot het bestuur van VNG Afdeling Gelderland?
Voor gemeenten is het belangrijk dat er een koepelorganisatie is. De VNG heeft een goede ambtelijke organisatie waar veel technische vragen aan worden kunnen gesteld. Vertegenwoordigers uit colleges en raden zitten in de landelijke VNG Commissies. Of daar altijd de bestuurlijke onderwerpen en vragen die bij de Gelderse bestuurders leven aan de orde komen is de vraag. VNG Gelderland daarentegen zou daar de laagdrempelige verbindende organisatie moeten zijn die makkelijk te benaderen is. VNG Gelderland zou de Gelderse vertegenwoordigers makkelijker in contact kunnen laten komen met elkaar en met Gelderse bestuurders.

Wat hoopt u te kunnen bereiken in uw termijn als bestuurslid?
Het is belangrijk dat de Gelderse gemeenten samen optrekken op provinciaal niveau. VNG Gelderland is daar de aangewezen organisatie voor. Ook voor ons provinciaal bestuur kan VNG Gelderland een belangrijke partner zijn. Ik vertrouw erop dat mijn bestuursfunctie er toe bij kan dragen dat VNG Gelderland meer op de kaart wordt gezet en ik hierin een actieve rol kan spelen.

Welke onderwerpen wilt u onder de aandacht brengen van enerzijds het bestuur van VNG Afdeling Gelderland en anderzijds de Gelderse gemeenten?
Onderwerpen die actueel zijn moeten met elkaar worden opgepakt. Waar ik me binnen VNG Gelderland sterk voor wil maken is het creëren van een veilige omgeving waar bestuurders zaken kunnen bespreken, zonder dat hier consequenties aan zijn verbonden. Door casussen met elkaar te bespreken kan voorkomen worden dat fouten opnieuw worden gemaakt. Die veilige omgeving is erg belangrijk. Daar zou VNG Gelderland voor haar gemeenten een rol in kunnen vervullen en daar werk ik graag aan mee.



Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement