Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Ontmoet een VNG Commissielid: Patricia Hoytink-Roubos

19-01-2017

Sinds 2014 bent u wethouder in Berkelland voor het CDA. Daarnaast bent u ook bestuurslid van VNG Afdeling Gelderland en VNG commissielid Ruimte en Wonen.

Is het wethouderschap wat u ervan had verwacht?

Jazeker, eigenlijk is het nog leuker dan ik had verwacht!

Wat vindt u het leukste aspect van het wethouderschap?

De verbindende rol in de samenleving die je als bestuurder  in mijn ogen hebt. Dat je in dialoog met je inwoners zoekt naar oplossingen en dat je ziet wat er in je gemeente speelt en gebeurt.

Wat zijn deze grootste uitdagingen waar u als wethouder mee te maken krijgt?

Wij zitten in een krimpregio. Hier is het de uitdaging om voor de lange termijn de goede keuzes wat betreft woningen en leegstand te maken en op korte termijn de zaken niet dicht timmeren. Dus zoeken naar nieuwe oplossingen. Dat is een hele uitdaging aangezien we terug moeten in geplande nieuwbouw woningen, maar er daarnaast vooral een mismatch is in de bestaande woningvoorraad.

Een belangrijk speerpunt tijdens uw wethouderschap is bestuurlijke vernieuwing. Heeft u al een mooi voorbeeld hiervan om met ons te delen?

Ja dat klopt, uitgangspunt is dat we uitgaan van de nieuwe rol van de overheid en dat daar ook een andere houding bij hoort. Dienstbaarheid en dialoog zijn daar twee belangrijke voorwaarden voor. Om onze organisatie hier goed op te laten aansluiten werken we inmiddels met integrale gebiedsteams. De samenleving is tenslotte ook niet in vak inhoud opgedeeld, wij willen uitgaan van de leefwereld van onze inwoners en daarbij aansluiten. We hebben inmiddels meerdere voorbeelden hiervoor. Op dit moment loopt er een pilot waarin we samen met de inwoners uitzoeken wat de daadwerkelijke behoefte is m.b.t. wonen voor jong en oud. Zodat we het niet meer over contingenten en bestemmingsplannen hebben, maar dat de goede woning op de goede plaats komt. Dus besturen mét je inwoners.

In 2015 werd u lid van de VNG commissie Ruimte en Wonen, dat was al vrij snel nadat u wethouder werd, wat heeft u doen besluiten om relatief snel lid te worden van deze commissie?

Ik ben AB-lid van de P10, dit is het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten. Vanuit de P10 werd gevraagd of ik me hiervoor, namens de P10, beschikbaar wilde stellen. Daar heb ik goed over nagedacht en heb besloten om gebruik te maken van die kans. Om de aandachtspunten die spelen op het platteland en dat zijn echt andere dan in de stad, actief in te brengen in Den Haag vind ik een leuke uitdaging. Plattelandsgemeenten hebben een andere opgave dan steden en dus is er ook ruimte voor andere oplossingen nodig. Me daarvoor inzetten vanuit de inhoud, geeft me energie.

Welke onderwerpen zijn speerpunten voor u tijdens uw termijn als commissielid?

De thema’s van de commissie zijn: Agenda landelijk gebied/Agenda stad/ Bouwregelgeving/Grondbeleid/Omgevingswet/Water/Wonen, zorg en maatschappelijk vastgoed/Woningmarkt. Ik ben portefeuillehouder Landelijk Gebied, de opgaven die hierin spelen, zoals vrijkomende agrarische bebouwing, de Natuurbeschermingswet en de Omgevingswet zijn voor mij speerpunten.               

Wat wilt u bereiken in de VNG commissie om uw termijn als geslaagd te betitelen?

Dat ligt in de lijn van mijn visie op de andere rol van de overheid, uitgaan van de leefwereld en de werkelijkheid i.p.v. de tekentafel. Als ik er in slaag om zichtbaar te krijgen dat er in de regio’s volop energie zit en dat Den Haag niet het enige uitgangspunt kan zijn. Dat wij voor leefbaarheid dus andere oplossingen nodig hebben dan de steden, dan vind ik het geslaagd.

En als laatste, heeft u nog tips voor uw collega wethouders in Gelderland?

Maak zoveel mogelijk gebruik van elkaars kennis en ervaring, zoek elkaar op.

 Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement