Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Inclusie in tijden van transitie

03-07-2015

De handreiking ”Op eigen kracht ver gekomen: inclusie van derdelanders en de decentralisaties” vormt het sluitstuk van het project Inclusie in tijden van transitie. De inclusie van derdelanders staat hierin centraal: mensen uit niet EU-landen die naar Nederland komen voor studie, werk, als immigrant of vluchteling. De informatie in deze handreiking richt zich op lokale beleidsmakers, bestuurders en professionals die in hun gemeente aan de slag willen gaan om inclusief beleid vorm te geven dat aansluit op de huidige ontwikkelingen binnen het sociale domein.

De handreiking bevat onder meer informatie over de juridische en sociaal-economische positie van derdelanders. Aanbevelingen, praktijkvoorbeelden en tips zijn bijeengebracht om met een inclusief beleid effectief aan te kunnen sluiten op de transities op lokaal niveau. Vanuit de gedachte van het inclusief beleid en het perspectief van derdelanders wordt per hoofdstuk ingegaan op de (on)mogelijkheden van de decentralisaties die vanaf januari 2015 zijn ingegaan.

Op drie juli j.l. werd de handreiking door Brigitte Theeuwen (directeur van Spectrum, partner met Elan) aangeboden aan de voorzitter van de VNG Gelderland, John Berends. U kunt deze handreiking hier downloaden. VNG Afdeling Gelderland en Spectrum hopen dat deze publicatie u op weg helpt om alle inwoners, hoe divers ook, goed te bereiken en waar nodig passende dienstverlening en ondersteuning te bieden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Spectrum, partner met Elan.

Een tweede publicatie die voor u als gemeentebestuurder of gemeenteambtenaar van belang kan zijn is “Het wiel opnieuw uitvinden”. Een publicatie over burgerparticipatie.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement