VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Corona en gemeenten; gesprek tussen VNG en Oost

De nieuwe directeur van de VNG, Leonard Geluk, doet een rondje gesprekken door het land met burgemeesters om te horen wat er lokaal speelt. In dit bericht een impressie van het gesprek met Oost (Overijssel en Gelderland) waar een viertal Gelderse burgemeesters aan heeft deelgenomen.

Vanuit Gelderland werd door Gerdo van Grootheest (Culemborg), Patricia Hoytink (Overbetuwe), Loes van der Meijs (Doesburg) en Tanja Haseloop (Oldebroek) deelgenomen aan het gesprek. Het initiatief van Leonard Geluk werd toegejuicht, het is goed om de signalen uit het land op te pikken en daar richting kabinet of anderen wat mee te doen.

Openbare orde en gemeentelijke inzet
In de verschillende gemeenten is de inzet van menskracht hoog geweest. Nu de crisis lang gaat duren komt er druk op gemeentelijke organisaties om dit vol te houden, zeker bij de Boa’s. Daar komt bij dat bij veel mensen de bereidheid om zich te voegen naar de maatregelen afneemt. En dat geeft spanningen bij de werkuitvoering tussen bijvoorbeeld Boa’s en inwoners. Met handhaving red je het niet. Zeker bij de krapte in menskracht die er is. Het meeste gaat goed, maar er gebeuren richting B0a’s ook vervelende dingen. Een van de burgemeesters bepleitte om in de toekomst verder te praten over de uitrusting van Boa’s en hun bescherming.

Met het verruimen van de mogelijkheden voor de inwoners is het ook zoeken naar hoe je daar vanuit handhaving op in speelt. De eerste verantwoordelijkheid blijft liggen bij de mensen zelf, zo werd benadrukt.

De korte lijnen tussen gemeenten en inwoners zijn een sterk punt in de aanpak vanuit gemeenten. Daardoor kun je -in overleg met je veiligheidsregio- maatwerk leveren. In dat verband werd zorg geuit over de komende Noodwet. Je kunt geen blauwdruk leggen over het land en wat moet je met handhaving wanneer bepaalde problemen in jouw gemeente helemaal niet spelen. Hou het dichtbij en lokaal.

Er werd gepleit voor een app waarin de drukte op locaties zou kunnen blijken, zodat mensen tijdig geïnformeerd worden en kunnen kiezen naar een andere locatie te gaan. Een dergelijke app zou data kunnen opleveren voor het beleid. Daaraan zou je ook maatregelen kunnen koppelen die differentiatie en maatwerk ondersteunen.

De krapte in menskracht en de schaal van gemeenten maakt het moeilijk om scenario’s te ontwikkelen. Kan de VNG daar een rol in pakken om gemeenten verder te helpen, zo werd gevraagd.

Bestuur
Nu de crisis langer duurt willen ook de gemeenteraden hun rol pakken. Allerlei maatregelen die in een crisis worden genomen worden als noodzakelijk gezien, maar wanneer het een langere duur krijgt willen ook de raden dat maatregelen democratisch draagvlak hebben. Maar dan moet er ruimte zijn om zelf besluiten te kunnen nemen. Gemeenten moeten geen uitvoeringsinstantie zijn van het rijk, maar maatwerk kunnen leveren. Dat vraagt ook om een beredeneerde aanpak en een bredere visie van het kabinet op de aanpak werd gemist. Gepleit werd om juist in deze crisis als één overheid echt samen op te trekken.

Financiën
Bij de al bestaande druk op gemeenten vanuit het sociaal domein en de herverdeling van het gemeentefonds komt nu de inspanning als gevolg van de coronamaatregelen en de rol die gemeenten daarin hebben. Bijna alle Gelderse gemeenten komen in het rood te staan door deze ontwikkeling. Daar wordt een rol van de VNG verwacht om én in de zorgen rond de bekostiging van het sociaal domein én in de kosten als gevolg van corona een stevige positie richting kabinet in te nemen. Niet alleen nu maar ook later in een herstelfase. Er werd een vergelijking gemaakt met een soort Marshallplan van na de oorlog.

Burgemeester in coronatijd
Een mooi element in het gesprek bleek toen Leonard Geluk vroeg of het wel leuk is om in deze tijd burgemeester te zijn. Hij herkende toen de glans in de ogen van de burgemeesters op zijn scherm om juist vanuit die rol in deze tijd betekenis voor je inwoners te kunnen hebben en te kunnen werken aan een goede aanpak. Er is pijn wanneer je gemeente getroffen is door een uitbraak, er is pijn wanneer ondernemers in je gemeente het niet meer volhouden. Dan moet je er zijn.

Daarbij bleek dat het goed is op deze manier contact te houden tussen ‘Den Haag’ en de gemeenten. Een goed initiatief van de VNG. Je kunt delen wat je bezig houdt en wat ons bindt moet voorop staan en worden uitgedragen.

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren