Agenda

Een overzicht van de bijeenkomsten op de kalender van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u zelf een agendapunt? Meld het ons via: secretariaat@vnggelderland.nl.

VNG bijeenkomst over ontwikkelingen veehouderij

18-02-2019

VNG bijeenkomst over ontwikkelingen veehouderij

Op 18 februari, van 13.00 uur tot 15.00 uur, organiseert de VNG een netwerkbijeenkomst voor bestuurders die betrokken zijn bij vraagstukken rondom veehouderij. De bijeenkomst vindt plaats in de jaarbeurs in Utrecht. Vanaf 12.30 uur is een lunch beschikbaar.
Tijdens deze bijeenkomst komen een aantal actuele onderwerpen aan bod met directe impact voor gemeenten.

  1. Warme sanering varkenshouderij
    Het Kabinet heeft een warme sanering in veedichte gebieden aangekondigd en daarvoor € 200 miljoen gereserveerd. Hierbij gaat het om het verminderen van de geuroverlast van varkensbedrijven door het faciliteren van de beëindiging van die bedrijven in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Utrecht). Op 7 juli j.l. is het Hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij tussen Rijk, VNG en provincies gepresenteerd. Die wordt nu uitgewerkt in een subsidieregeling. Wij informeren u graag over de stand van zaken, de kansen voor gemeenten en de taken die op gemeenten af komen, en wisselen met u van gedachten over de randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering. Uw inbreng gebruiken we in ons overleg met de minister van LNV.
     
  2. Geurhinder en veehouderij
    VNG en IPO zijn in overleg met de staatssecretaris van IenW over een aantal zaken rondom het verminderen van overlast van veehouderij. Het gaat hier o.a. om het advies van de commissie Biesheuvel over geurhinder, luchtwassers, mogelijkheden voor APK-keuring van bestaande stallen, emissie-eisen biologische veehouderijen en de uitvoering van de stoppersregeling ammoniak. Ook over deze onderwerpen informeren wij u over de actuele status en horen we graag uw inbreng.
     

Aanmelden

Wij hopen van harte u te mogen ontvangen. Aanmelden kan tot 1 februari via deze link.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement